НОСИЁСИЙ ЛАТИФАЛАР (2)

ЗАМБУРМАСАЛ

ҚОН ТОРТАДИ
Қонга беланган Болтани ҳамма сўка бошлади. Лекин бирдан ғиз-ғиз этиб ҳавони кесганча Пичоқ ўртага чиқди׃
-Биринчидан, Болта деган отлари бор, бу бизнинг фахримиз! Иккинчидан, Болта дейилганда ҳаммага титроқ киради. Учинчидан, Болта жанобларидан бизнинг умидимиз жуда катта. Continue reading

NOSIYOSIY LATIFALAR

ZAMBURMASAL

QON TORTADI
Qonga belangan Boltani hamma so’ka boshladi. Lekin birdan g’iz-g’iz etib havoni kesgancha Pichoq o’rtaga chiqdi׃
-Birinchidan, Bolta degan otlari bor, bu bizning faxrimiz! Ikkinchidan, Bolta deyilganda hammaga titroq kiradi. Uchinchidan, Bolta janoblaridan bizning umidimiz juda katta.

Pichoqning nutqini eshitib o’tirgan Qoshiq yapaloq boshini qimirlata boshladi.
-Nega lapanglayapsan, Qiyshiq qoshiq?-dedi unga Vilka.
-Qon tortadi deganlari rost ekan, bitta urug’dan-da!-dedi Qoshiq. Continue reading