Зайниддин Асқаров

Зайниддин Аскаровнинг баёноти

Ундан кейин Жахонгир Маматов билан сухбат утказдик – Мен ,Жахонгир Маматов, Тохир Йулдош. Жахонгир Маматов айтдики, бу ишларни хал килиш мумкин булган йул бу Америкача демократия йулидир. Буни курол кутариш, тус-туполон жанжал билан хал килиб булмайди. Тугри биз хам мухолифатмиз, Узбекистонда камчиликлар куп, бир кун бир-биримизни тушунармиз Узбекистонга кайтармиз, лекин бу нарса тинч йул билан булиши керак дедида Жахонгир Маматов билан хам гоявий бирлик булмади. Continue reading