Халк сизни согинган, кутмокда!

qalamim1.jpgАссалому алайкум Жахонгир ака!

 

Илгари сизни АнтиКаримов, фикрларингизни кисман тугри эмас деб хисоблардим. Нима булганда хам Исмат Хушев такидлагандек, лидерликка сиздан лойик киши йуклигини тан олардим. Савол-жавоблардан лидерликка даъвогармаслигингизни, ута камтар ва очик кунгиллигингизни пайкадим. Колаверса демократ сиёсатчи, калами уткир журналист, кучли тилшунос, хакконий тарихчи олимлигингизга хам амин булдим. Албатта, бизга маълум карашларингиз дастлаб кишига Сиз хакингизда АнтиКаримов деган фикр тугдиради. Аммо вазиятни яхшилаб урганган киши бундаймаслигини, аксинча Каримов АнтиУзбеклигини англаб етади. Бу гапнинг факт эканлигини англаш учун оддий узбек халкига 15 йил керак булди. Хуш “оддий булмаган” узбек халкигачи? Бу холда “оддий булмаган” узбек халкини икки гурухга ажратишга тугри келади. Биринчи гурухни “халким” деганлар, иккинчи гурухни эса “халкум” деганлар ташкил килади. Биринчи гурух табиийки, ё кувгинда ёки “кашф” килинган жиноятлари учун камалган, улимини кутиб ётипти (мавриди билан бу гурухни хам классификация килармиз). Иккинчи, “халкум” деган гурух эса, виждони, акл-идроки, эрки, келажагига кушиб халкининг эрк ва келажагини хам пулга сотганлардан иборатдир.

 

Хозир бу гурухлар, уларнинг таърифига тухталмасдан, умумий сиёсий ахвол ва куриниб колган якин келажак, “даврни белгилаган шахс” хакида кискача суз юритсам. Мамлакатнинг бекиёс табиий бойликларга ва стратегик мухим ахамиятга эгалигидан фойдаланган Президинт Каримов очикдан-очик талон тарож килиш сиёсатини олиб борди. Cиёсат Каримов режалаштирганидек боскичма-боскич амалга оширилди. “Янги уй курмай туриб эскисини бузма” сиёсати хам уйимизда факат декоратив таъмирлаш ишлари олиб борилишига хизмат килиши, хеч кандай янгиланиш амалга оширилмаслиги эканини баъзилар уша пайтда тушуниб етган. У кишиларга аста-секинлик билан бошланган босим очик тахдидга айлангачгина биз “оддий” одамлар тушунинб етмокдамиз. Собик иттифок давридаёк нураб кулай бошлаган, “даврни белгилаб берган шахс” томонидан “ислох килинган” бу давлат айни дамда аранг тик турипти. Давлат рахбарининг ягона максади – узининг шарофати билан ушбу мамлакат “келажаги порлок” эканлигини “куз-куз” килишга каратилган.

 

Аксига олиб Сорос ва шунга ухшаш демократлар унинг уйку ва оромини олишган чогда “танноз” Каримовнинг ноз-ишвалари на АКШ нада Россияни домига торта олмокда. Юртбоши халкаро обрусининг “кайта шаклланишига” кизлари хам чексиз хисса кушишмокда. Кизига сузи утмаган бу диктаторни эндиликда халк хам таниб-билиб олди. Илгари Марказий Осиё давлат pахбарларини кутиб олишга аэропортга хам чикмайдиган “зуровон” кеча Туркманбошини тугилган куни билан дастлабкилар каторида муборакбод килганидан фахр ифтихор туйганини яширмади. Албатта, оиласига сузи утмай турганда, кайсидир президент унинг гапларини тингласа, бунинг завкини хис килиши табиий. Йигирма беш миллионлик, узининг мехмондустлигию болажонлиги билан оламга танилган узбек тез орада уз обрусини тиклаб олади. Ушанда маддохлар Худонинг соясига тенглаштиргани, Самандар Куконов таърифи билан айтганда “узбекнинг ажали” булган Ислом Каримовни тарих узининг ёркин варакларидан юлиб кора руйхатига киритгани ошкор булади. Бу кунлар якинлигини билган юртбоши “магзавани бошкаларга агдариш” билан овора.

 

Аммо бу харакатларнинг бефойдалигини биз оддий халк жуда яхши биламиз. Бизга кимнинг кимлигини Жахонгир Мухаммад каби юртнинг асл углонлари ошкор килишган. Агар рухлар мавжуд булса ва хаёт интихосида улар эркин парвоз килиш имкониятига эга булсалар, Каримовнинг рухи уз такдирини Шароф Рашидовники билан таккослашга муяссар булади.

 

Хулоса килиб айтиш мумкинки, канчалик уринмасин, диктатор узининг конли кулини хам, кора афтини хам оклай олмайди. Ёш бир жойга бориб колганда бир умр килинган купол хатоларни тан олиш урнига яна “уйин” бошлаш, бу кишининг энг катта хатосидир. Бу маддохларнинг кузларини хам очиб, окибат хакида уйлашларига яхшигина сабаб яратади.

 

Юртбошимиз хозирданок кимнинг-кимлигини белгилаб бераман деб адашяптилар. Жаноб Каримов шу кунгача халкни уйламади, энди халк гамини ейман деб вактини бехуда кетказмасин, халкка куйиб берсин- бу ишни халк амалга оширади! Xалк Жахонгир Мухаммад каби жонини гаровга куйиб курашганлар мард углонларини бошига чикаради, курбон булган кахрамонлари хуни учун эса аёвсиз уч олади!

 

Жахонгир ака, сизга бу машаккатли курашда сабр тилаймиз! Халк сизни согинган, кутмокда!

 

Дориломон кунларда куришгунча деб, зориккан, хукуклари поймол килинган, газини четга сотиб кахратон кишда уйини хул мевали дарахларини  чопиб иситаётган, онани покдомон дея шеърлар битиб, баъзи сутинёрлар дастидан кизини фохишаликдан олиб кололмаётган, кишин-ёзин даладан кайтмай ишлаб кули пул ушламаган, остонасидан “унга тула, бунга тула” дегувчилар аримайдиган, уч миллион фарзандини русу-козокка мардикорликка юбориб улигини олиб кела олмаётган, гапирай деса “ваххобий” деб камокларда вашиёна улдирилаётган, сабр косасига охирги томчилар томаётган УЗБЕК халкининг бир вакили

%d bloggers like this: